OPIS

Příloha č. 1
NZ 56/2018

POZVÁNKA
Na členskou schůzi
Bytového družstva Netopýr Na Sypkém Praha 8

Předseda Bytového družstva Netopýr Na Sypkém Praha 8, IČO: 24796425, se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Sypkém 924/3, PSČ 180 00 (dále jako Bytové družstvo), podle §636 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tímto

svolává

členskou schůzi

Nytového družstva Netopýr Na Sypkém Praha 8

s tím, že členská schůze se bude konat dne 24. 1. 2018 od 18:00 hodin v 1. patře domu Praha 8 - 
Libeň, Na Sypkém 924/3, PSČ 180 00.

Program členské schůze:

1. Zahájení schůze
2. Ověření usnášeníschopnosti schůze
3. Volba předsedy a zapisovatele schůze
4. Schválení nových stanov Bytového družstva Netopýr Na Sypkém Praha 8 podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - návrh           viz. příloha
5. Volba představenstva družstva - návrh viz. příloha
6. Různé
7. Ukončení schůze